Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 18. oktobra 2021 – K. R., druga stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-637/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: K. R.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 16(4) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS1 razlagati tako, da vsaka še tako kratka prisotnost državljana Unije, ki ima pravico do stalnega prebivanja v državi članici gostiteljici, zadostuje, da se prekine obdobje odsotnosti več kot dveh zaporednih let iz države članice gostiteljice?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: katere dejavnike je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali se s prisotnostjo takega državljana Unije v državi članici gostiteljici prekine obdobje odsotnosti več kot dveh zaporednih let iz države članice gostiteljice? Ali je pri tem pomembna okoliščina, da je zadevni državljan Unije središče svojih interesov prenesel v drugo državo članico?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46.