Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 18 oktober 2021 – K.R. mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Mål C-637/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: K.R.

Motpart: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG(1 ) av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG tolkas så, att det räcker med att en unionsmedborgare med permanent uppehållsrätt besöker den mottagande medlemsstaten, oavsett hur länge besöket varar, för att en period av bortovaro från den mottagande medlemsstaten i mer än två på varandra följande år ska anses ha avbrutits?

2.    Om den första frågan ska besvaras nekande, vilka aspekter ska beaktas för att fastställa huruvida en sådan unionsmedborgares närvaro i den mottagande medlemsstaten avbryter en period av bortovaro från den mottagande medlemsstaten i mer än två på varandra följande år? Har det för svaret på denna fråga betydelse att den berörda unionsmedborgaren har flyttat centrum för sina intressen till en annan medlemsstat?

____________

(1 ) EUT L 158, 2004, s. 77.