Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 17 януари 2018 г. — Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Дело C-28/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Verein für Konsumenteninformation

Ответник: Deutsche Bahn AG

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 („Регламентът за SEPA“)1 да се тълкува в смисъл, че на получателя на плащане е забранено да обуслови плащането по схема за директен дебит в SEPA от местожителство на платеца в държавата членка, в която е и местожителството или седалището на получателя, когато е допустимо плащане и по друг начин, например с кредитна карта?

____________

1 ОВ L 94, 2012 г., стр. 22.