Language of document :

Решение на Съда (пети състав) от 5 септември 2019 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Дело C-28/18)1

(Преюдициално запитване — Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро — Регламент (ЕС) № 260/2012 — Единна зона за плащания в евро (SEPA) — Плащане чрез директен дебит — Член 9, параграф 2 — Достъп до плащания — Изискване за местопребиваване)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Verein für Konsumenteninformation

Ответник: Deutsche Bahn AG

Диспозитив

Член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска договорна клауза като разглежданата в главното производство, която изключва плащане чрез директен дебит в евро по обща за Съюза схема за директен дебит в единната зона за плащания в евро (SEPA), когато местопребиваването на платеца не е в същата държава членка, в която се намира седалището на стопанската дейност на получателя на плащането.

____________

1 ОВ C 104, 19.3.2018 г.