Language of document :

Talan väckt den 1 augusti 2012 – ZZ m.fl. mot EIB

(Mål F-83/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av besluten att på sökandena tillämpa ett tillägg med tillämpning av det nya prestationssystemet såsom framgår av styrelsens beslut av den 14 december 2010 och av direktionens beslut av den 9 november 2010 och 16 november 2011, dels förpliktande för svaranden att utge löneskillnaden och skadestånd.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten att på sökandena tillämpa ett tillägg med tillämpning av det nya prestationssystemet såsom framgår av styrelsens beslut av den 14 december 2010 och av direktionens beslut av den 9 november 2010 och 16 november 2011 (det individuella tillämpningsbeslutet ingick i lönebeskedet för april 2012 och blev känt för sökandena tidigast den 22 april 2012), och

följaktligen

–    förplikta svaranden att utge löneskillnaden, till följd av styrelsens beslut av den 14 december 2010 och av direktionens beslut av den 9 november 2010 och 16 november 2011, i förhållande till det tidigare systemet för bonus; denna löneskillnad ska räknas upp med dröjsmålsränta, uppgående till ECB:s ränta med tillägg av 3 procentenheter, från den 22 april 2012 till dess full betalning sker,

–    förplikta svaranden att utge skadestånd för den skada som sökandena orsakats med anledning av förlusten av köpkraft, varvid denna skada med rätt och billighet och provisoriskt uppskattas till 1,5 procent av varje sökandes månadslön, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.