Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 февруари 2014 г. — Bodson и др./ЕИБ

(Дело F-83/12)1

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Договорен характер на трудовото правоотношение — Възнаграждение — Реформа на премиалния режим на ЕИБ)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Jean-Pierre Bodson и др. (гр. Люксембург, Люксембург) (представител: L. Levi, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams и G. Nuvoli, и P. E. Partsch, адвокат)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решенията за прилагане спрямо жалбоподателите на обезщетения съгласно новата система на функциониране, произтичаща от решението от 14 декември 2010 г. на Съвета на директорите и от решенията от 9 ноември 2010 и от 16 ноември 2011 г. на Управителния комитет, и от друга страна, последващо искане да се осъди ответникът да заплати разликата във възнагражденията, както и обезщетенияДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Bodson и останалите седем жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението, да понесат направените от тях съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската инвестиционна банка.