Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. februar 2014 – Bodson m.fl. mod EIB

(Sag F-83/12) 1

(Personalesag – ansatte ved EIB – ansættelsesforholdets kontraktmæssige karakter – løn – ændring af EIB’s bonusordning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jean-Pierre Bodson m.fl. (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams og G. Nuvoli, som befuldmægtigede, samt advokat P.E. Partsch)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af afgørelserne om at tildele sagsøgerne en bonus fastsat efter den nye præstationsordning, således som denne ordning er blevet indført ved bestyrelsens afgørelse af 14. december 2010 og ved direktionens afgørelser af 9. november 2010 og 16. november 2011, dels en deraf følgende påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale forskellen i lønnen samt erstatning.

Konklusion

Den Europæiske Investeringsbank frifindes.

Jean-Pierre Bodson og de syv andre sagsøgere, hvis navne står opført i bilaget, bærer deres egne omkostninger og betaler de af Den Europæiske Investeringsbank afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 295 af 29.9.2012, s. 34.