Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 grudnia 2015 r. – De Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-82/12)1

(Służba publiczna – Personel EBI – Ocena – Nowe sprawozdanie z oceny [2007] – Niezgodność z prawem komisji odwoławczej –Odmowa awansu – Brak potrzeby orzekania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli i F. Martin, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji odwoławczej w sprawie oddalenia odwołania skarżącego od wyników ponownej całościowej oceny jego wyników pracy za 2007 r.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 15 lutego 2012 r.

Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności nowego sprawozdania z oceny dotyczącego 2007 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

____________

1 Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 18.