Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto on tehnyt 27.1.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-735/18, Aquind v. ACER, 18.11.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-46/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (edustajat: asiamiehet P. Martinet ja E. Tremmel sekä B. Creve, advokat)

Muu osapuolei: Aquind Ltd

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaan tai osittain

jos unionin tuomioistuin katsoo asian olevan ratkaisukelpoinen, hylkää ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen perusteettomana

vaihtoehtoisesti palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi unionin tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti

velvoittaa Aquind Ltd:n korvaamaan sekä valitusmenettelystä aiheutuvat että oikeudenkäynnistä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisessa tuomiossa kantajan neljännen ja yhdeksännen kanneperusteen ja kumosi sen vuoksi ACERin valituslautakunnan päätöksen A-001-2018, hylkäsi kanteen muilta osin ja velvoitti ACERin korvaamaan oikeudenkäyntikulut. ACER väittää tässä valituksessaan, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt seuraavat oikeudelliset virheet:

Unionin yleinen tuomioistuin teki sekä yleisellä tasolla että nyt käsiteltävässä asiassa oikeudellisen virheen arvioidessaan ACERin valituslautakunnan harjoittaman valvonnan intensiteettiä silloin, kun kyse on monitahoisissa teknisissä ja taloudellisissa arvioissa tehdyistä virheistä.

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan asetuksen N:o 714/20091 17 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

____________

1 Verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009 (EUVL 2009, L 211, s. 15).