Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 1. februarja 2021 – RegioJet a. s.

(Zadeva C-57/21)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší soud České republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: České dráhy, a.s.

Druge stranke v postopku: RegioJet a. s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je v skladu z razlago člena 5(1) Direktive 2014/104/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije, zajeto v ureditvi nacionalne zakonodaje (v nadaljevanju: Direktiva) postopek, v katerem se sodišče odloči o razkritju dokazov, čeprav hkrati Komisija vodi postopek za izdajo odločbe v skladu s poglavjem III Uredbe Sveta (ES) št. 1/20032 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (v nadaljevanju: Uredba), zaradi česar sodišče na tej podlagi prekine postopek za povrnitev škode zaradi kršitve prava konkurence?

2.    Ali je razlaga člena 6(5)(a) in člena 6(9), Direktive nasprotuje nacionalni ureditvi, ki omejuje razkritje vseh informacij, ki so bile predložene med postopkom na zahtevo organa, pristojnega za konkurenco, vključno z informacijami, ki jih mora udeleženec postopka pripraviti in shraniti (ali jih pripravlja in shranjuje) v skladu z drugimi zakonskimi določbami, ne glede na postopek v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava?

3.    Ali za zaključek postopka na kakršen koli drug način v smislu člena 6(5) Direktive lahko štejemo tudi položaj, ko je nacionalni organ, pristojen za konkurenco, ustavil postopek, čim je Komisija sprožila postopek za izdajo odločbe v skladu s poglavjem III Uredbe?

4.    Ali je ob upoštevanju funkcije in ciljev Direktive v skladu s členom 5(1) v povezavi s členom 6(5) postopek nacionalnega sodišča, v katerem to po analogiji uporabi nacionalno ureditev, s katero je bil prenesen člen 6(7) Direktive, za takšne kategorije informacij, kot so informacije iz člena 6(5) Direktive in se tako odloči razkriti dokaze ob upoštevanju, da bo sodišče vprašanje, ali dokazi vključujejo informacije, ki jih je fizična ali pravna oseba pripravila posebej za namene postopka, ki ga vodi organ, pristojen za konkurenco (v smislu člena 6(5)(a) Direktive), obravnavalo šele potem, ko mu bodo ti dokazi razkriti?

5.    Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen: ali je treba člen 5(4) Direktive razlagati tako, da lahko učinkoviti ukrepi sodišča za varstvo zaupnih informacij vodijo do tega, da je tožeči stranki ali drugim udeležencem v postopku in njihovim zastopnikom onemogočen dostop do razkritih dokazov, preden sodišče nazadnje odloči, ali spadajo razkriti dokazi ali nekateri od njih v kategorijo dokazov iz člena 6(5)(a) Direktive?

____________

1 UL 2014, L 349, str. 1.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205.