Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Blagoevgrad (Bolgarija) 23. marca 2021 – VS/Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Zadeva C-180/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Blagoevgrad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VS

Tožena stranka: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(1) Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ1 razlagati tako, da so pri navedbi ciljev pojmi „preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj“ našteti kot vidiki enega splošnega cilja?

Ali se določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES2 uporabljajo za državno tožilstvo Republike Bolgarije v položaju, ko je državno tožilstvo podatke o neki osebi, ki jih je zbralo v vlogi „upravljavca“ iz člena 3(8) Direktive 2016/680 in se nanašajo na tožilski spis, ki je bil v zvezi s to osebo odprt zaradi preveritve obstoja elementov kaznivega dejanja, pred sodiščem v vlogi stranke v civilnem postopku uporabilo v svojo obrambo tako, da je navedlo, da ti spisi obstajajo, oziroma tako, da je posredovalo vsebino teh spisov?

2.1    Če je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno:

Ali je treba izraz „zakoniti interesi“ iz člena 6(1)(f) Uredbe 2016/679 razlagati tako, da zajema celotno ali delno razkritje podatkov o osebi, ki so bili zbrani v tožilskem spisu, ki je bil v zvezi s to osebo odprt za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, če se to razkritje opravi v okviru obrambe upravljavca, ki nastopa v vlogi stranke v civilnem postopku, in da izključuje privolitev posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo?

____________

1     UL 2016, L 119, str. 89.

2     UL 2016, L 119, str. 1.