Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Saarbrücken (Saksa) on esittänyt 23.3.2021 – Maxxus Group GmbH & Co. KG v. Globus Holding GmbH & Co. KG

(asia C-183/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Saarbrücken

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Vastaaja: Globus Holding GmbH & Co. KG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeutta, erityisesti tavaramerkkidirektiivejä, eli jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY1 erityisesti sen 12 artiklaa, ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2015/2436,2 erityisesti sen 16, 17 ja 19 artiklaa, tulkittava siten, että näiden säännösten tehokas vaikutus estää kansallisen prosessioikeuden sellaisen tulkinnan

jonka mukaan kantajalla on siviiliprosessissa, jossa vaaditaan kansallisen rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamista käyttämättä jättämisen perusteella tapahtuneen menettämisen vuoksi, todistustaakasta erillinen selvitysvastuu, ja

jonka mukaan tämän selvitysvastuun puitteissa kantajan on

a.    esitettävä yksityiskohtaisesti tällaisessa menettelyssä, että vastaaja ei käytä tavaramerkkiä, siltä osin kuin hänen mahdollista tehdä se, ja

b.    tämän lisäksi suoritettava oma markkinatutkimuksensa, joka on asianmukainen mitättömyysvaatimuksen ja kyseessä olevan tavaramerkin yksilöllisen luonteen kannalta?

____________

1 EYVL 1995, L 299, s. 25.

2 EUVL 2015, L 336, s. 1.