Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 19 март 2013 г. — Infante García-Consuegra/Комисия

(Дело F-10/12)1

(Публична служба — Възнаграждение — Дневна надбавка — Преместване — Отпускане на дневни надбавки — Длъжностно лице, собственик на жилище, намиращо се в новото място на работа — Доказателство за понасяне на разноските, свързани с временното настаняване на новото място на работа)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Joaquín Infante García-Consuegra (представител: адв. S. Pappas)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на Комисията за отказ да предостави на жалбоподателя дневни надбавки

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе половината от съдебните разноски, направени от г-н Infante García-Consuegra.Г-н Infante García-Consuegra понася половината от направените от него съдебни разноски.