Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 19 marca 2013 r. – Infante García-Consuegra przeciwko Komisji

(Sprawa F-10/12)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dieta dzienna – Przeniesienie – Przyznanie diety dziennej – Urzędnik będący właścicielem mieszkania położonego w nowym miejscu zatrudnienia – Dowód poniesienia kosztów wynikających z tymczasowego zagospodarowania się w nowym miejscu zatrudnienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Joaquín Infante García-Consuegra (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania skarżącemu diety dziennej.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona połową kosztów poniesionych przez J.J. Infante Garcíę-Consuegrę.J.J. Infante García-Consuegra pokrywa połowę własnych kosztów.