Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 juni 2013 – BY/AESA

(Zaak F-8/2012)1

(Personeel van AESA – Tijdelijk functionaris – Ontslag wegens onvoldoende geschiktheid voor het ambt – Zorgplicht – Niet met beroepsproblemen verband houdende oorzaak – Psychisch geweld – Ziekte – Schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BY (Lasne, België) (vertegenwoordiger: B.-H. Vincent, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (AESA) (vertegenwoordigers: F. Manuhutu, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker te ontslaan en verzoek om vergoeding van de schade die hij door dat ontslag en het gestelde psychisch geweld zou hebben geleden

Dictum

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart wordt veroordeeld tot betaling aan BY van het bedrag overeenkomende met negen maanden netto-bezoldiging die hij vlak voor zijn ontslag ontving.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van BY.

____________

1     PB C 65 van 3.3.2012, blz. 28.