Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 19. júna 2013 – BY/EASA

(vec F-8/12)1

(Zamestnanci EASA – Dočasný zamestnanec – Prepustenie pre nespôsobilosť – Povinnosť starostlivosti – Externá príčina profesných ťažkostí – Psychické obťažovanie – Choroba – Náhrada škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BY (Lasne, Belgicko) (v zastúpení: B.-H. Vincent, avocat)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (v zastúpení: F. Manuhutu, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu a náhrada škody údajne spôsobenej týmto prepustením a údajným obťažovaním

Výrok rozsudku

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva je povinná vyplatiť BY sumu zodpovedajúcu deväťmesačnej čistej mzde, ktorú BY získal pred svojím prepustením.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva znáša vlastné trovy konania je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli BY.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 28.