Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 юни 2013 г. — Di Prospero/Комисия

(Дело F-12/12)1

(Публична служба – Назначаване – Спечелване на конкурс след покана, отправена до жалбоподателя да се яви на конкурс с оглед на съдебно решение – Класиране в степен с обратно действие)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Rita Di Prospero (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Rodrigues, адв. A. Blot и адв. C. Bernard-Glanz)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да уважи молбата на жалбоподателя за класирането му в степен AD 11 с обратно действие, считано от 1 януари 2010 г., и искане за обезщетяване на твърдeните вреди

Диспозитив

Отменя Решение на Европейската комисия от 18 октомври 2011г., с което на г-жа Di Prospero се отказва класирането й в степен AD 11, считано от 1 януари 2010 г.

Отхвърля жалбата в останалата й част.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и направените от г-жа Di Prospero съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 138, 12.5.2012 г., стр. 32.