Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 – Di Prospero mod Kommissionen

(Sag F-12/12) 1

(Personalesag – udnævnelse – udvælgelsesprøve bestået efter opfordring til at deltage med henblik på fuldbyrdelsen af en dom – forfremmelse til lønklassen med tilbagevirkende kraft)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Rita Di Prospero (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afslag på sagsøgerens ansøgning om indplacering i lønklasse AD 11 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010 og påstand om erstatning af det angiveligt lidte tab

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 18. oktober 2011 om at afslå Rita Di Prosperos ansøgning om indplacering i lønklasse AD 11 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og tilpligtes at betale Rita Di Prosperos omkostninger.

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 32.