Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2013 r. – Di Prospero przeciwko Komisji

(Sprawa F-12/12)1

(Służba publiczna – Powołanie – Pomyślny wynik konkursu w następstwie skierowanego do skarżącego zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie w wykonaniu wyroku – Powołanie do grupy zaszeregowania ze skutkiem wstecznym)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rita Di Prospero (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącej o zaszeregowanie jej do grupy AD 11 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2010 r. i żądanie naprawienia poniesionej szkody i doznanej krzywdy.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 października 2011 r. odmawiającej Ricie Di Prospero zaszeregowania do grupy AD 11 od dnia 1 stycznia 2010 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Ritę Di Prospero.

____________

1 Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 32.