Language of document :

Beroep ingesteld op 20 januari 2012 – ZZ / Parlement

(Zaak F-9/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Lévi, M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om het Europees Parlement te veroordelen tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoekster zou hebben geleden als gevolg van de fouten die bij het beheer van haar reservelijst zijn gemaakt

Conclusies van de verzoekende partij

erkenning dat het Parlement niet-contractueel aansprakelijk is voor de fouten die bij het beheer van haar reservelijst zijn gemaakt;

vergoeding van verzoeksters materiële schade die voor de periode van december 2003 tot en met december 2011 op 749 449,30 EUR wordt geraamd, plus de pensioenregelingen, en voor de periode daarna tot aan de wettelijke pensioenleeftijd op maandelijkse betaling van de nettobedragen die overeenkomen met de salarissen van ambtenaren van de functie AD die tot de rang AD 9, salaristrap 2, tweede jaar, behoren, rekening houdend met een normale loopbaan van een ambtenaar van dezelfde rang, aangevuld met de bijdragen voor haar ziektekostenverzekering, een en ander vermeerderd met vertragingsrente tegen het tarief van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met twee punten;

vergoeding van verzoeksters immateriële schade, welke op 70 000 EUR wordt geraamd;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.