Language of document :

27. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-12/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tema palgaastmele AD11 määramise kohta tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010 ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud kahju.

Hageja nõuded

Tühistada 18. oktoobri 2011. aasta otsus, millega keelduti hageja määramisest palgaastmele AD11 alates 1. jaanuarist 2010;

hüvitada hagejale tekitatud mittevaraline kahju; hüvitise õiglane summa on 22 000 eurot;

teise võimalusena hüvitada hagejale tekitatud varaline kahju summas 11 742,48 eurot 2010. aasta eest, lisaks järgneva ajavahemiku eest kuni hetkeni, mil tehakse kohtuotsus käesolevas asjas, arvutamisele kuuluvas muutuvas summas, millele lisanduvad seadusjärgne nõutud tasandusintress ja viivitusintress; ning lisada eelnevale summale ühekordne hüvitis, mis määratakse vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu hinnangule varalise kahju teise osa hüvitamiseks ning mille soovituslik ja esialgne summa võib olla ligikaudu 120 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.