Language of document :

Žaloba podaná 27. januára 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-12/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým bol zamietnutý návrh žalobkyne týkajúci sa jej zaradenia do platovej triedy AD 11 retroaktívne k 1. januáru 2010 a náhrady údajne utrpenej ujmy

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prijaté 18. októbra 2011, ktorým bolo zamietnuté nové zaradenie žalobkyne do platovej triedy AD 11 od 1. januára 2010,

nahradiť nemajetkovú ujmu, ktorú žalobkyňa utrpela a ktorej výška je stanovená na 22 000 eur,

subsidiárne, nahradiť majetkovú ujmu, ktorá bola žalobkyni spôsobená vo výške 11 742,48 eura za rok 2010 a ďalej za nasledujúce obdobie do vydania rozsudku v tejto veci pohyblivú sumu, zvýšenú o kompenzačné úroky a úroky z omeškania v zákonnej výške, ktorú treba vypočítať, a k tejto prvej celkovej sume pripojiť paušálnu sumu, ktorá vyplýva z posúdenia náhrady druhej zložky majetkovej ujmy vykonaného Súdom pre verejnú službu a pre ktorej výšku možno ako indikatívne a predbežne použiť sumu vo výške 120 000 eur;

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.