Language of document :

Talan väckt den 27 januari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-12/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens underförstådda beslut om avslag på sökandens ansökan avseende placering i lönegrad AD 11 med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2010 och ersättning för den skada som det påstås att hon lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 18 oktober 2011 genom vilket sökandens ansökan om en ny placering i lönegrad AD 11 med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2010 avslogs,

ersätta den ideella skada som sökanden lidit och som skäligen uppskattas till 22 000 euro,

subsidiärt ersätta den ekonomiska skada som sökanden lidit med 11 742,48 euro för år 2010, jämte, för perioden därefter till dess att dom har meddelats i detta mål, ett obestämt belopp som ska beräknas, ökat med den ersättnings- och dröjsmålsränta som gäller enligt lag, och öka detta första totalbelopp med det schablonbelopp som följer av personaldomstolens bedömning av ersättningen av den ekonomiska skadans andra del, för vilken ett vägledande och preliminärt belopp kan uppskattas till cirka 120 000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.