Language of document :

Жалба, подадена на 23 януари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-10/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. A. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението на Комисията за отказ да предостави на жалбоподателя дневни надбавки.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 24 май 2011 г. на Комисията и мълчаливия отказ по неговото искане от 24 октомври 2011 г., и да се осъди Комисията да заплати дневните надбавки;

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.