Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 21 юли 2016 г. — CC/Парламент

(Дело F-9/12 RENV)

(Публична служба — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му — Иск за обезщетение — Извъндоговорна отговорност — Грешки, допуснати в управлението на списъка с резерви за назначения — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EUR/A/151/98 — Равно третиране —Мерки за изпълнение на съдебно решение [поверително]1  — Проверка на Европейския омбудсман)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: CC (представител: G. Maximini, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Ecker и E. Despotopoulou)

Предмет

Искане да се осъди Европейският парламент да изплати обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя поради грешки, допуснати в управлението на списъка с резерви за назначения.

Диспозитив

Осъжда Европейския парламент да заплати на CC сумата от 12 000 EUR.

Отхвърля иска в останалата му част.

Европейският парламент понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направените от СС по дела F-9/12, T-457/13 P и F-9/12 RENV.

____________

1 Заличени поверителни данни.