Language of document :

Personalerettens dom (enedommer) af 21. juli 2016 – CC mod Parlamentet

(Sag F-9/12 RENV) 1

(Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – erstatningssøgsmål – ansvar uden for kontraktforhold – fejl begået i forbindelse med administrationen af listen over egnede ansøgere – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EUR/A/151/98 – ligebehandling – foranstaltninger til opfyldelse af dommen [fortroligt] – undersøgelse foretaget af Den Europæiske Ombudsmand)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CC (ved advokat G. Maximini)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved M. Ecker og E. Despotopoulou, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om at Europa-Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt som følge af de fejl, der blev begået i forbindelse med administrationen af Parlamentets reserveliste

Konklusion

Europa-Parlamentet betaler CC et beløb på 12 000 EUR.

I øvrigt frifindes Parlamentet.

Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler de af CC afholdte omkostninger i sag F-9/12, sag T-457/13 P og sag F-9/12 RENV.

____________

1 Fortrolige oplysninger udeladt.