Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2016. gada 21. jūlija spriedums – CC/Parlaments

(lieta F-9/12 RENV)

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Ārpuslīgumiskā atbildība – Piemēroto kandidātu saraksta pārvaldībā pieļautās kļūdas – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EUR/A/151/98 – Vienlīdzīga attieksme – Sprieduma [konfidenciāli1 izpildes pasākumi – Eiropas ombuda izmeklēšana

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CC (pārstāvis  G. Maximini, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji  M. Ecker un E. Despotopoulou)

Priekšmets

Prasība piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas prasītājai nodarīts, pieļaujot kļūdas rezerves saraksta pārvaldībā

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlaments samaksā CC summu EUR 12000 apmērā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies CC lietās F-9/12, T-457/13 P un F-9/12 RENV.

____________

1  Aizklāti konfidenciāli dati.