Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 21 lipca 2016 r. – CC / Parlament

(Sprawa F-9/12 RENV)

(Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Odpowiedzialność pozaumowna – Uchybienia w zarządzaniu listą odpowiednich kandydatów – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EUR/A/151/98 – Równość traktowania – Działania zapewniające wykonanie wyroku [niejawne]1 – Dochodzenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CC (przedstawiciel: adwokat G. Maximini)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i E. Despotopoulou, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie zasądzenia od Parlamentu Europejskiego odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody i krzywdy doznanej przez skarżącą wskutek nieprawidłowości przy zarządzaniu listą rezerwy kadrowej, na której się znajdowała.

Sentencja wyroku

Zasądza się od Parlamentu Europejskiego na rzecz CC kwotę 12 000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez CC w sprawach F-9/12, T-457/13 P i F-9/12 RENV.

____________

1 Utajnione poufne dane.