Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (w składzie jednego sędziego)

z dnia 21 lipca 2016 r.

Sprawa F‑9/12 RENV

CC

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Skarga o odszkodowanie – Odpowiedzialność pozaumowna – Uchybienia w zarządzaniu listą odpowiednich kandydatów – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EUR/A/151/98 – Równość traktowania – Działania zapewniające wykonanie wyroku – Dochodzenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a, w której CC żąda naprawienia szkody, która została jej wyrządzona wskutek różnych uchybień popełnionych przez Parlament Europejski w zarządzaniu sporządzoną po zakończeniu konkursu otwartego EUR/A/151/98 listą odpowiednich kandydatów, na której umieszczono jej nazwisko po wydaniu decyzji przez dyrektora generalnego ds. personelu Parlamentu z dnia 17 maja 2005 r.

Orzeczenie:      Parlament Europejski wypłaci CC kwotę 12 000 EUR. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CC w sprawach F‑9/12, T‑457/13 P i F‑9/12 RENV.

Streszczenie

1.      Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Równość traktowania – Pojęcie – Okres ważności listy odpowiednich kandydatów różniący się w zależności od laureata konkursu

2.      Urzędnicy – Pozaumowna odpowiedzialność instytucji – Przesłanki – Niezgodność z prawem – Szkoda – Związek przyczynowy – Pojęcie – Utrata szansy bycia zatrudnionym – Ciężar dowodu

(art. 340 ust. 2 TFUE)

1.      Ogólna zasada równego traktowania jest podstawową zasadą prawa Unii, która wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, chyba że rozróżnienie to jest obiektywnie uzasadnione. Naruszenie zasady równego traktowania ma miejsce wtedy, gdy dwie kategorie osób, których sytuacja faktyczna i prawna nie różni się w istotny sposób, traktuje się odmiennie, bądź też gdy odmienne sytuacje traktuje się identycznie.

W związku z tym, że nazwisko zainteresowanej zostało wpisane na listę odpowiednich kandydatów po zakończeniu konkursu na okres krótszy niż nazwiska innych kandydatów, zasada równego traktowania nie była przestrzegana.

(zob. pkt 89, 90, 93)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok z dnia 20 lutego 2009 r., Komisja/Bertolete i in., od T‑359/07 P do T‑361/07 P, EU:T:2009:40, pkt 37, 38 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      W obszarze odpowiedzialności pozaumownej Unia może ponosić odpowiedzialność za szkodę tylko wówczas, gdy owa szkoda wynika w sposób wystarczająco bezpośredni z niezgodnego z prawem działania jednej z instytucji Unii, co zakłada, że naruszenie popełnione przez instytucję, której to działanie jest przypisywane, stanowiło decydującą przyczynę utraty szansy.

W sytuacji gdy podnoszona szkoda dotyczy utraty szansy, do strony, która tę szkodę podnosi, należy udowodnienie, że szansa była rzeczywista, a utrata takiej szansy jest faktycznie ostateczna.

(zob. pkt 122, 123)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyroki: z dnia 5 października 2004 r., Sanders i in./Komisja, T‑45/01, EU:T:2004:289, pkt 150; Eagle i in./Komisja, T‑144/02, EU:T:2004:290, pkt 165; z dnia 6 czerwca 2006 r., Girardot/Komisja, T‑10/02, EU:T:2006:148, pkt 96

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok z dnia 12 maja 2011 r., Missir Mamachi di Lusignano/Komisja, F‑50/09, EU:F:2011:55, pkt 179 i przytoczone tam orzecznictwo