Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 28. dubna 2021 – Dansk Akvakultur som mandatar for AquaPri A/S v. Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Věc C-278/21)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobce: Dansk Akvakultur, jednající jménem AquaPri A/S

Žalovaná: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Vedlejší účastník řízení: Landbrug & Fødevarer (vystupující na podporu AquaPri A/S)

Předběžné otázky

Musí být čl. 6 odst. 3 [první věta] směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích)1 vykládán v tom smyslu, že se použije na takovou situaci, jako je situace v projednávané věci, kdy je žádáno o povolení pokračovat v provozování stávající rybí farmy, přičemž nedochází ke změně v činnosti této rybí farmy ani vypouštění dusíku a jiných živin oproti činnostem a vypouštěním povoleným v roce 2006, avšak v souvislosti s předchozím povolením této rybí farmy nebylo provedeno posouzení celkové činnosti a kumulativních účinků všech rybích farem v dané oblasti, neboť příslušné orgány posuzovaly pouze celkové dodatečné vypouštění dusíku a jiných látek z dotčené rybí farmy?

Je pro odpověď na otázku v bodě 1 relevantní, že národní plán pro oblasti povodí pro období let 2015–2021 zohledňuje přítomnost rybích farem v dané oblasti, když tento plán stanoví určité množství dusíku s cílem zajistit, aby stávající rybí farmy v dané oblasti mohly využít svých současných povolení k vypouštění a aby skutečné vypouštění z rybích farem nepřekračovalo stanovené limity?

Musí-li být v takové situaci, jako je situace v projednávané věci, provedeno posouzení podle čl. 6 odst. 3 [první věty] směrnice o stanovištích, je příslušný orgán povinen v rámci tohoto posouzení zohledňovat limity pro vypouštění dusíku stanovené v plánu pro oblasti povodí pro období let 2015–2021 a jakékoli další relevantní informace a posouzení, které by mohly z tohoto plánu pro oblasti povodí nebo z plánu sítě Natura 2000 pro danou oblast vyplynout?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 206, s. 7