Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour du travail de Liège (Belgie) dne 24. května 2019 – LM v. Centre public d'action sociale de Seraing

(Věc C-402/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: LM

Odpůrce: Centre public d'action sociale de Seraing (Středisko sociální pomoci v Seraing)

Předběžná otázka

Je čl. 57 odst. 2 pododst. 1 bod 1 loi belge du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (belgický organický zákon ze dne 8. července 1976 o střediscích státní sociální pomoci) v rozporu s články 5 a 13 směrnice 2008/115/ES1 , vykládanými ve světle čl. 19 odst. 2 a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 14 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice a články 7 a 12 Listiny základních práv Evropské unie, jak jsou vykládány v rozsudku Abdida ze dne 18. prosince 2014 vydaném Soudním dvorem (C-562/13):

primo tím, že v jeho důsledku je cizinci, který je státním příslušníkem třetí země a neoprávněně pobývá na území členského státu, znemožněno zabezpečovat v co největší míře své základní potřeby během řízení o žalobě na neplatnost a návrhu na odklad výkonu, které podal svým jménem a [jako] zástupce svého v té době nezletilého dítěte proti rozhodnutí, kterým jim bylo nařízeno opustit území členského státu,

ačkoli, secundo, na jedné straně uvedené dítě, dnes již zletilé, trpí závažným onemocněním a mohlo by být v případě výkonu uvedeného rozhodnutí vystaveno vážnému riziku těžkého a nevratného zhoršení svého zdravotního stavu, a na druhé straně je podle názoru lékařů nezbytná přítomnost tohoto rodiče u jeho zletilého dítěte z důvodu zranitelnosti tohoto dítěte vyplývající z jeho zdravotního stavu (opakované krize srpkovité anémie a nezbytnost chirurgického zákroku za účelem zabránit ochrnutí)?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98).