Language of document :

2019 m. gegužės 24 d. Cour du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LM / Centre public d'action sociale de Seraing

(Byla C-402/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: LM

Kita apeliacinio proceso šalis: Centre public d'action sociale de Seraing

Prejudicinis klausimas

Ar 1976 m. liepos 8 d. Loi belge organique des centres publics d’action sociale (Belgijos konstitucinis įstatymas dėl viešųjų socialinės veiklos centrų) 57 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 1 punktas prieštarauja Direktyvos 2008/115/EB1 5 ir 13 straipsniams, siejamiems su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, taip pat su šios direktyvos 14 straipsnio 1 dalies b punktu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir [21] straipsniais, kaip juos Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino 2014 m. gruodžio 18 d. Sprendime Abdida (C-562/13):

dėl to, kad, pirma, pagal jį nebetenkinami paramą teikiančios valstybės narės teritorijoje neteisėtai esančio trečiosios šalies piliečio, kiek įmanoma, pagrindiniai poreikiai tuo laikotarpiu, kai, nagrinėjamas to asmens jo vardu ir [kaip] savo vaiko, kuris tuo metu dar buvo nepilnametis, atstovo, pareikštas ieškinys dėl sprendimo, kuriuo jiems buvo nurodyta išvykti iš valstybės narės teritorijos, panaikinimo ir vykdymo sustabdymo,

turint omenyje, kad, antra, tas vaikas, kuris šiuo metu yra pilnametis, serga sunkia liga, ir vykdant šį sprendimą gali iškilti rimtas pavojus, kad jo sveikatos būklė smarkiai ir negrįžtamai pablogės, o tėvo buvimas su savo pilnamečiu vaiku, medikų nuomone, yra būtinas dėl vaiko pažeidžiamumo, susijusio su jo sveikatos būkle (pasikartojančių drepanocitozės paūmėjimų ir būtinybės atlikti operaciją siekiant išvengti paralyžiaus)?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).