Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège (Belgicko) 24. mája 2019 – LM/Centre public dʼaction sociale de Seraing

(vec C-402/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour du travail de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: LM

Odporca: Centre public dʼaction sociale de Seraing

Prejudiciálna otázka

Je článok 57 ods. 2 prvý pododsek bod 1 belgického základného zákona z 8. júla 1976 o verejných centrách sociálnej pomoci v rozpore s článkami 5 a 13 smernice 2008/115/ES1 vyloženými s prihliadnutím na článok 19 ods. 2 a článok 47 Charty základných práv Európskej únie, ako aj na článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice a na články 7 a 21 Charty základných práv Európskej únie, ako sú vyložené v rozsudku Súdneho dvora Abdida z 18. decembra 2014 (C-562/13):

po prvé v tom zmysle, že vedie k tomu, že cudzincovi, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu, neoprávnene sa zdržiavajúcim na území členského štátu, nezabezpečuje tento členský štát jeho základné potreby, v rámci možností, v období, kedy prebieha konanie o žalobe o neplatnosť a o návrhu na odklad výkonu, ktoré tento cudzinec podal vo vlastnom mene a ako zástupca svojho vtedy ešte maloletého dieťaťa proti rozhodnutiu, ktorým mu bolo prikázané opustiť územie členského štátu,

hoci po druhé, na jednej strane uvedené dieťa, teraz už plnoleté, trpí vážnou chorobou a vykonanie tohto rozhodnutia ho môže vystaviť vážnemu riziku podstatného a nenapraviteľného zhoršenia jeho zdravotného stavu, a na druhej strane prítomnosť tohto rodiča pri jeho plnoletom dieťati je lekármi považovaná za nevyhnutnú z dôvodu zraniteľnosti dieťaťa, ktorá vyplýva z jeho zdravotného stavu (recidivujúce krízy kosáčikovitej anémie a nutnosť chirurgického zákroku, aby sa zabránilo jeho ochrnutiu)?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).