Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Liège (Belgien) den 24 maj 2019 – LM mot Centre public d'action sociale de Seraing

(Mål C-402/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour du travail de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: LM

Motpart: Centre public d'action sociale de Seraing

Tolkningsfråga

”Strider artikel 57.2 första stycket 1° i den belgiska lagen av den 8 juli 1976 om offentlig socialtjänst mot artiklarna 5 och 13 i direktiv 2008/115/EG,1 i förening med artiklarna 19.2 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samt artikel 14.1 b i samma direktiv och artiklarna 7 och [21] i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom dessa bestämmelser har tolkats i EU-domstolens dom av den 18 december 2014, Abdida (mål C-562/13),

för det första, eftersom förstnämnda artikel leder till att en utlänning som är medborgare i ett tredjeland och som vistas olagligen i en medlemsstat inte omfattas av ett åtagande om att i största möjliga utsträckning få sina grundläggande behov tillgodosedda under den tid som vederbörande, i eget namn och [i egenskap av] företrädare för sitt barn som då fortfarande var minderårigt, väckt talan om ogiltigförklaring och uppskov med verkställigheten av ett beslut om att de ska utvisas från en medlemsstat,

medan, för det andra, nämnda barn, som numera är myndigt, lider av en allvarlig sjukdom och riskerar, om detta beslut verkställs, att utsättas för en allvarlig risk för att hennes hälsotillstånd allvarligt och oåterkalleligt försämras, samt läkarkåren anser det vara nödvändigt att denne förälder är närvarande hos sitt myndiga barn på grund av den sårbarhet som följer av hennes hälsotillstånd (återkommande sicklecellanemikriser och behovet av ett kirurgiskt ingripande för att förhindra förlamning)?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 2008, s. 98).