Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 30. září 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Liège – Belgie) – LM v. Centre public d'action sociale de Seraing

(Věc C-402/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Směrnice 2008/115/ES – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Rodič vážně nemocného zletilého dítěte – Rozhodnutí o navrácení – Opravný prostředek k soudu – Automatický odkladný účinek – Záruky pro případ neukončeného návratu – Základní potřeby – Články 7, 19 a 47 Listiny základních práv Evropské unie“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobce: LM

Žalovaný: Centre public d'action sociale de Seraing

Výrok

Články 5, 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ve spojení s článkem 7, čl. 19 odst. 2, jakož i s články 21 a 47 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátním právním předpisům, které nestanoví, že základní potřeby státního příslušníka třetí země jsou v co největší míře zabezpečovány, pokud:

tento státní příslušník třetí země podal opravný prostředek proti rozhodnutí o navrácení, které vůči němu bylo přijato;

zletilé dítě tohoto státního příslušníka třetí země trpí vážným onemocněním;

přítomnost uvedeného státního příslušníka třetí země u tohoto zletilého dítěte je nezbytná;

jménem uvedeného zletilého dítěte byl podán opravný prostředek proti rozhodnutí o navrácení, které vůči němu bylo přijato, jehož výkon by jej mohl vystavit vážnému riziku, že se jeho zdravotní stav závažným a nevratným způsobem zhorší, a

tentýž státní příslušník třetí země nemá prostředky na to, aby své potřeby zabezpečil sám.

____________

1 Úř. věst. C 255, 29.7.2019.