Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 12 февруари 2020 г. — YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Дело C-70/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: YL

Ответник: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Преюдициален въпрос

Може ли едно твърдо кацане, но все пак в нормалния експлоатационен диапазон на въздухоплавателното средство, което води до нараняване на пътник, да се счита за злополука по смисъла на член 17, параграф 1 от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал на 28 май 1999 г., подписана от Европейската общност на 9 декември 1999 г. и одобрена от нейно име с Решение 2001/399/ЕО на Съвета от 5 април 2001 г.1 ?

____________

1 Решение на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 2001 г., стр. 38).