Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. februārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Lieta C-70/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: YL

Atbildētāja: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai smagnēja nosēšanās, kas tomēr ir veikta lidmašīnas normāla ekspluatācijas režīma robežās, kuras rezultātā pasažieris ir guvis miesas bojājumus, ir nelaimes gadījums Konvencijas par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kas noslēgta 1999. gada 28. maijā Monreālā, ko Eiropas Kopiena parakstījusi 1999. gada 9. decembrī, un kas tās vārdā apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2001/539/EK 1 (2001. gada 5. aprīlis), 17. panta 1. punkta izpratnē?

____________

1 Padomes Lēmums 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV 2001, L 194, 38. lpp.).