Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. mája 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof - Rakúsko) – YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH

(vec C-70/20)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Montrealský dohovor – Článok 17 ods. 1 – Zodpovednosť leteckých dopravcov v prípade nehody – Pojem „nehoda“ – Tvrdé pristátie, ktoré spadá do rozsahu bežnej prevádzky lietadla – Telesné zranenie, ktoré údajne utrpel cestujúci pri takomto pristátí – Neexistencia nehody)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: YL

Žalovaná: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Výrok rozsudku

Článok 17 ods. 1 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu uzavretého v Montreale 28. mája 1999, podpísaného Európskym spoločenstvom 9. decembra 1999 a schváleného v jeho mene rozhodnutím Rady 2001/539/ES z 5. apríla 2001 sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „nehoda“ uvedený v tomto ustanovení nezahŕňa pristátie, ku ktorému došlo v súlade s prevádzkovými postupmi a obmedzeniami uplatniteľnými na dotknuté lietadlo, vrátane tolerancií alebo uvedených medzných hodnôt týkajúcich sa výkonových faktorov, ktoré majú významný vplyv na pristátie, ako aj pri zohľadnení technických pravidiel a najlepších postupov v oblasti prevádzky lietadiel, a to aj v prípade, že by dotknutý cestujúci vnímal toto pristátie ako nepredvídanú udalosť.

____________

1 Ú. v. EÚ C 201, 15.6.2020.