Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Румъния срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-391/17, Румъния/Комисия

(Дело C-899/19 P)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu)

Друга страна в производството: Европейска комисия, Унгария

Искания на жалбоподателя

да се уважи жалбата, да се отмени изцяло решението на Общия съд по дело T-391/17, да се постанови решение по дело T-391/17, като се уважи жалбата за отмяна на Решение (ЕС) 2017/652,

или

да се уважи жалбата, да се отмени изцяло решението на Общия съд по дело T-391/17 и да се върне дело T-391/17 на Общия съд на Европейския съюз, който да уважи жалбата за отмяна в ново производство и да отмени Решение (ЕС) 2017/652,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

A. Нарушение на разпоредбите на Договорите за ЕС, отнасящи се до правомощията на Съюза

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като в нарушение на принципа на предоставената компетентност, прогласен в член 5, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, приравнява ценностите, изброени в член 2 ДЕС, на конкретна дейност/цел в обхвата на компетентността на ЕС и приканва Комисията да представи конкретни актове, които имат за основна цел зачитането на правата на лицата, които принадлежат към национални и езикови малцинства, и на богатството на културното и езиковото многообразие.

Б. Нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС

Общият съд е тълкувал неправилно член 296, втора алинея ДФЕС по отношение на задължението за мотивиране на Комисията, като неправилно е приел, че посоченото задължение е било спазено във връзка с обстоятелствата по делото, в положение, при което Комисията не е изложила правните съображения, които са били от съществено значение в контекста на Решение (ЕС) 2017/652, и освен това е изменила съществено позицията си, изразена по-рано, без да уточнява какво е било настъпилото развитие, което може да обоснове изменението на позицията.

В. Процесуални пропуски, които могат да нанесат вреда на интересите на жалбоподателя

Във връзка с обстоятелството, че в рамките на устната фаза на производството по дело T-391/17 обсъжданията са се съсредоточили по указание на Общия съд само върху аспекти на допустимостта на жалбата за отмяна, докато в контекста на постановеното решение посочената инстанция разглежда единствено аспекти по същество, редовността на производството е била засегната.

____________