Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Rumunskem proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-391/17, Rumunsko v. Komise

(Věc C-899/19 P)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Rumunsko (zástupkyně: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, zmocněnkyně)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Maďarsko

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil kasační opravný prostředek za přípustný, zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-391/17 v plném rozsahu, rozhodl o věci T-391/17 tak, že vyhoví žalobě na neplatnost rozhodnutí (EU) 2017/652

nebo

prohlásil kasační opravný prostředek za přípustný, zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-391/17 v plném rozsahu a věc T-391/17 vrátil Tribunálu Evropské unie, aby tento soud v rámci přezkumu vyhověl žalobě na neplatnost a zrušil rozhodnutí (EU) 2017/652;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Porušení ustanovení Smluv o Unii týkajících se pravomoci Unie

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když v rozporu se zásadou svěření pravomocí zakotvenou v čl. 5 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, postavil hodnoty uvedené v článku SFEU na roveň specifickým činnostem spadajícím do oblasti pravomoci Unie a když vyzval Komisi, aby předložila konkrétní akty, jejichž hlavním cílem je ochrana práv osob, které patří k národnostním a jazykovým menšinám, a bohatá kulturní a jazyková různorodost.

Porušení čl. 296 druhého pododstavce SFEU

Tribunál provedl nesprávný výklad čl. 296 druhého pododstavce SFEU, pokud jde o povinnost uvést odůvodnění, kterou má Komise, jelikož měl nesprávně za to, že tato povinnost byla splněna s ohledem na okolnosti věci, zatímco Komise neuvedla právní úvahy, které by byly v zásadě důležité ve struktuře rozhodnutí (EU) 2017/652, a kromě toho v zásadě změnila svůj postoj, který předtím měla, aniž uvedla skutečnosti, které by odůvodňovaly takovou změnu.

Nedostatky řízení, které mohou ohrozit zájmy žalobce

Řádnost řízení byla narušena tím, že v průběhu ústní části řízení ve věci T-391/17 byla na výzvu Tribunálu diskuse zaměřena jen na otázky přípustnosti žaloby na neplatnost, zatímco ve vyneseném rozsudku se Tribunál zabýval výlučně meritorní stránkou věci.

____________