Language of document :

Appel iværksat den 4. december 2019 af Rumænien til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-391/17, Rumænien mod Kommissionen

(Sag C-899/19 P)

Processprog: rumænsk

Parter

Appellant: Rumænien (ved E. Gane, L. Liţu og M. Chicu, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Ungarn

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen tages til følge, dommen i sag T-391/17 ophæves i det hele, der træffes afgørelse i sag T-391/17 og påstanden om annullation af afgørelse (EU) 2017/652 tages til følge.

Subsidiært tages appellen til følge, dommen i sag T-391/17 ophæves i det hele og sag T-391/17 hjemvises til Den Europæiske Unions Ret med henblik på at den i en ny dom tager annullationssøgsmålet til følge og annullerer afgørelse (EU) 2017/652.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

A. Tilsidesættelse af bestemmelserne i EU-traktaterne vedrørende Unionens beføjelser

Retten har begået en retlig fejl, for så vidt som den i strid med princippet om tildelte beføjelser i artikel 5, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union har sidestillet de værdier, der er fastsat i artikel 2 TEUF, med en bestemt/objektiv foranstaltning, der henhører under EU-landenes kompetence, og har opfordret Kommissionen til at fremlægge specifikke forslag, hvis hovedformål vil være overholdelse af rettigheder for personer, der tilhører nationale, etniske eller sproglige mindretal og respekt for medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed.

B. Tilsidesættelse af artikel 296, stk. 2, TEUF

Hvad angår Kommissionens begrundelsespligt har Retten fortolket artikel 296, stk. 2, TEUF forkert, idet den fejlagtigt har fastslået, at denne pligt henset til sagens faktiske omstændigheder er opfyldt, selv om Kommissionen i denne sammenhæng ikke har redegjort for de retlige betragtninger, der har været af væsentlig betydning for afgørelse (EU) 2017/652, og den har endvidere ændret sin opfattelse væsentligt, uden dog at præcisere, hvad begrundelserne for at ændre opfattelsen var.

C. Proceduremæssige uregelmæssigheder til skade for sagsøgeren interesser

Eftersom den mundtlige del af retsforhandlingerne i sag T-391/17 efter opfordring fra Retten alene koncentrerer sig om, hvorvidt annullationssøgsmålet kan antages til realitetsbehandling, mens Retten i den afsagte doms konklusionen udelukkende har taget stilling til sagens realitet, er der begået proceduremæssige uregelmæssigheder.

____________