Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Rumānija iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-391/17 Rumānija/Komisija

(Lieta C-899/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rumānija (pārstāvji: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Ungārija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu, pilnībā atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-391/17, izspriest lietu T-391/17, apmierinot prasību atcelt Lēmumu (ES) 2017/652,

vai

atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu, pilnībā atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-391/17 un nodot lietu T-391/17 atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā, to izskatot no jauna, apmierinātu prasību atcelt tiesību aktu un atceltu Lēmumu (ES) 2017/652;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

A. Savienības Līgumu noteikumu par Savienības kompetenci pārkāpums

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, kad, pārkāpdama Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 2. punktā nostiprināto kompetences piešķiršanas principu, tā LES 2. pantā minētās vērtības pielīdzināja konkrētai darbībai/mērķim Savienības kompetences jomā un aicināja Komisiju iesniegt konkrētus tiesību aktus, kuru galvenais mērķis būtu nacionālām un lingvistiskām minoritātēm piederošo personu tiesību aizsardzība un kultūru un valodu daudzveidības respektēšana.

B. LESD 296. panta otrās daļas pārkāpums

Vispārējā tiesa esot kļūdaini interpretējusi LESD 296. panta otro daļu attiecībā uz Komisijas pienākumu norādīt pamatojumu, kļūdaini nospriežot, ka šis pienākums, ņemot vērā visus lietas apstākļus, ir ticis izpildīts, lai gan Komisija nebija izklāstījusi tiesiskos apsvērumus, kuriem ir būtiska nozīme Lēmuma (ES) 2017/652 uzbūvē, un turklāt esot būtiski grozījusi savu agrāk pausto nostāju, nenorādot, kāda būtu bijusi notikumu attīstība, kas pamatotu šo nostājas maiņu.

C. Procesuāli pārkāpumi, kas var kaitēt apelācijas sūdzības iesniedzējas interesēm

Tā kā tiesvedības lietā T-391/17 mutvārdu daļā pēc Vispārējās tiesas norādījumiem diskusijas tika koncentrētas tikai uz prasības atcelt tiesību aktu pieņemamības aspektiem, lai gan pasludinātajā spriedumā Vispārējā tiesa aplūko vienīgi jautājumus par lietas būtību, esot ticis apdraudēts tiesvedības tiesiskums.

____________