Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 20 януари 2022 г. — Румъния/Европейска комисия, Унгария

(Дело C-899/19 P)1

(Обжалване — Институционално право — Гражданска инициатива — Регламент (ЕС) № 211/2011 — Член 4, параграф 2, буква б) — Регистриране на предложение за гражданска инициатива — Условие, изискващо това предложение да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Европейската комисия да представи предложение за правен акт за целите на прилагането на Договорите — Решение (ЕС) 2017/652 — Гражданска инициатива „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe“ — Частична регистрация — Член 5, параграф 2 ДЕС — Принцип на предоставената компетентност — Член 296 ДФЕС — Задължение за мотивиране — Принцип на състезателност)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu и L.‑E. Baţagoi)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: първоначално I. Martínez del Peral, H. Stancu и H. Krämer, впоследствие I. Martínez del Peral и H. Stancu), Унгария (представители: M. Z. Fehér и K. Szíjjártó)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Румъния да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.

Унгария понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 54, 17.2.2020 г.