Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. januar 2022 – Rumænien mod Europa-Kommissionen og Ungarn

(Sag C-899/19 P) 1

[Appel – regler for institutionerne – borgerinitiativ – forordning (EU) nr. 211/2011 – artikel 4, stk. 2, litra b) – registrering af et forslag til borgerinitiativ – betingelse om, at dette forslag ikke åbenbart falder uden for Europa-Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelsen af traktaterne – afgørelse (EU) 2017/652 – borgerinitiativet »Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe« – delvis registrering – artikel 5, stk. 2, TEU – princippet om kompetencetildeling – artikel 296 TEUF – begrundelsespligt – kontradiktionsprincippet]

Processprog: rumænsk

Parter

Appellant: Rumænien (ved E. Gane, L. Liţu, M. Chicu og L.‑E. Baţagoi, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (først ved I. Martínez del Peral, H. Stancu og H. Krämer, derefter ved I. Martínez del Peral og H. Stancu, som befuldmægtigede) og Ungarn (ved M. Z. Fehér og K. Szíjjártó, som befuldmægtigede)

Konklusion

Appellen forkastes.

Rumænien bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

Ungarn bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 54 af 17.2.2020.