Language of document :

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 stycznia 2022 r. – Rumunia/Komisja Europejska, Węgry

(Sprawa C-899/19 P)1

Odwołanie – Prawo instytucjonalne – Inicjatywa obywatelska – Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 – Artykuł 4 ust. 2 lit. b) – Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej – Przesłanka by proponowana inicjatywa nie wykraczała w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego w celu wprowadzania w życie traktatów – Decyzja (UE) 2017/652 – Inicjatywa obywatelska „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” – Częściowa rejestracja – Artykuł 5 ust. 2 TUE – Zasada przyznania kompetencji – Artykuł 296 TFUE – Obowiązek uzasadnienia – Zasada kontradyktoryjności

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona wnosząca odwołanie: Rumunia (przedstawiciele: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu i L.‑E. Baţagoi, pełnomocniczki)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo I. Martínez del Peral, H. Stancu i H. Krämer, a następnie I. Martínez del Peral i H. Stancu, pełnomocnicy), Węgry (przedstawiciele: M.Z. Fehér i K. Szíjjártó, pełnomocnicy)

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone.

Rumunia pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Węgry pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 54 z 17.2.2020.