Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 4. decembra 2020 – MK/Lufthansa CityLine GmbH

(vec C-660/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: MK

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Lufthansa CityLine GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Zaobchádza sa podľa vnútroštátneho zákonného predpisu s pracovníkmi na kratší pracovný čas nevýhodnejším spôsobom ako s porovnateľnými pracovníkmi na plný úväzok v zmysle doložky 4 bodu 1 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorá sa nachádza v prílohe smernice 97/81/ES1 , ak tento predpis dovoľuje, aby dodatočná odmena pre pracovníkov na kratší pracovný čas a pracovníkov na plný úväzok jednotne závisela od prekročenia rovnakého počtu odpracovaných hodín, a tým dovoľuje, aby sa vychádzalo z celkovej odmeny, a nie z mzdovej zložky dodatočnej odmeny?

2.    V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

Je vnútroštátny zákonný predpis, ktorý dovoľuje, aby nárok na dodatočnú odmenu v prípade pracovníkov na kratší pracovný čas a pracovníkov na plný úväzok jednotne závisel od prekročenia rovnakého počtu odpracovaných hodín, v súlade s doložkou 4 bodom 1 a so zásadou časového pomeru (pro rata temporis) zakotvenou v doložke 4 bode 2 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorá sa nachádza v prílohe smernice 97/81/ES, ak je účelom dodatočnej odmeny kompenzovať osobitnú pracovnú záťaž?

____________

1 Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 14, 1998, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267).