Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. decembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – ET/Ministerstvo životního prostředí

(Lieta C-659/20)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītājs: ET

Atbildētāja: Ministerstvo životního prostředí

Prejudiciālie jautājumi

Vai jēdziens “vaislas dzīvnieki” Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 1 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu, izpratnē ietver arī konkrēta audzētāja audzētus īpatņus, kaut arī šis audzētājs nekad nav bijis to īpašnieks vai turētājs?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir tāda, ka vecāku īpatņi neietilpst jēdzienā “vaislas dzīvnieki”, vai kompetentās iestādes, izvērtējot, vai ir ievērots Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 54. panta 2. punktā paredzētais nosacījums, ka vaislas dzīvnieki ir noteikti saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem un tādā veidā, kas nav kaitīgs attiecīgo savvaļas sugu izdzīvošanai, ir pilnvarotas pārbaudīt šo vecāku īpatņu izcelsmi un uz tā pamata izvērtēt, vai vaislas dzīvnieki ir noteikti saskaņā ar šīs regulas 54. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem?

Vai pārbaudot, vai ir ievērots Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 54. panta 2. punktā paredzētais nosacījums, ka vaislas dzīvnieki ir noteikti saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem un tādā veidā, kas nav kaitīgs attiecīgo savvaļas sugu izdzīvošanai, var tikt ņemti vērā citi šīs lietas apstākļi (it īpaši labticība, pārņemot īpatņus, kā arī tiesiskā paļāvība, ka būs iespējams tirgot to iespējamus pēcnācējus, vai arī mazāk stingri tiesību akti, kas bija spēkā Čehijas Republikā pirms pievienošanās Eiropas Savienībai)?

____________

1 OV 2006, L 166, 1. lpp.