Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 4 december 2020 – ET mot Ministerstvo životního prostředí

(Mål C-659/20)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i det nationella målet

Klagande: ET

Motpart: Ministerstvo životního prostředí

Tolkningsfrågor

Omfattar ”avelsbestånd” i den mening som avses i kommissionens förordning (EG) nr 865/20061 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem exemplar som är föräldrar till exemplar som avlats av en viss uppfödare, trots att denna aldrig ägt eller innehaft dem?

Om svaret på den första frågan är att föräldraexemplar inte ingår i avelsbeståndet, har då de behöriga myndigheterna, när de undersöker huruvida villkoret i artikel 54.2 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om anskaffande av avelsbestånd i enlighet med lagstiftningen och på ett sätt som inte inverkar menligt på överlevnaden av de levande exemplaren i vilt tillstånd är uppfyllt, befogenhet att kontrollera ursprunget för dessa föräldraexemplar och på den grunden bedöma om avelsbeståndet har anskaffats i enlighet med principerna i artikel 54.2 i den förordningen?

Kan, vid prövningen av huruvida villkoret i artikel 54.2 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om anskaffande av avelsbestånd i enlighet med lagstiftningen och på ett sätt som inte inverkar menligt på överlevnaden av de levande exemplaren i vilt tillstånd är uppfyllt, andra omständigheter i det enskilda fallet beaktas (bland annat god tro vid övertagandet av exemplar och berättigade förväntningar på att det kommer att vara möjligt att bedriva handel med deras eventuella avkomma och, eventuellt, även mindre ingripande lagbestämmelser i Republiken Tjeckien före anslutningen till Europeiska unionen)?

____________

1 EUT L 166, 2006, s. 1.