Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Španělsko) dne 4. prosince 2020 – Caixabank SA v. ZN, SD, AH

(Věc C-657/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Caixabank SA

Žalovaní: ZN, SD, AH

Předběžné otázky

S ohledem na práva zakotvená ve směrnici 93/131 a na kritéria vymezená v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. března 2013 [(věc C-415/11)] a ze dne 26. března 2019 [(spojené věci C-70/17 a C-179/17)] spočívající v tom, že nesplnění platební povinnosti musí být dostatečně závažné vzhledem k době trvání a k výši úvěru, aby bylo ujednání o předčasné splatnosti úvěru použitelné, vyvstává následující otázka:

Musí být nesplnění platební povinnosti závažné vzhledem k výši úvěru i k době trvání, nebo postačí, aby bylo závažné jen vzhledem k jednomu z těchto kritérií?

V případě, že bude nutné zohlednit obě kritéria (dobu trvání i výši úvěru) a bude nutné mít za to, že obě musí být splněna a posuzována společně, vyvstávají pochybnosti, zda vnitrostátní právní úprava (článek 24 [Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (zákon č. 5/2019 o smlouvách o hypotečním úvěru)]) a vnitrostátní judikatura [rozsudek Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko) č. 463/19] posouzení obou kritérií vyžadují.

V případě, že obě kritéria (doba trvání i výše úvěru) musí být splněna a posuzována společně, vyvstávají pochybnosti, jak má být rozhodnuto v případech, kdy došlo k závažnému nesplnění povinnosti pouze vzhledem k výši úvěru, a to podle článku 24 zákona č. 5/2019 pro nezaplacení 3 % poskytnuté částky, avšak nikoli vzhledem k době trvání úvěru v souladu s jedinými časovými vodítky uvedenými v článku 24 zákona č. 5/2019, jelikož neuhrazených splátek je méně než 12.

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26)