Language of document :

A Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spanyolország) által 2020. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caixabank SA kontra ZN, SD, AH

(C-657/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado

Az alapeljárás felei

Felperes: Caixabank SA

Alperesek: ZN, SD, AH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 93/13 irányelvben1 foglalt jogokra és az Európai Unió Bíróságának a 2013. március 14-i és 2019. március 26-i ítéleteiben arra vonatkozóan meghatározott szempontokra is figyelemmel, hogy a fizetési kötelezettség nemteljesítésének a kölcsön futamidejéhez és összegéhez képest elég súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy a lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó kikötés alkalmazandó legyen, az alábbi kétség merül fel:

A fizetési kötelezettség nemteljesítésének egyidejűleg kell-e súlyosnak lennie a kölcsön összege és a kölcsön futamideje tekintetében is, vagy elegendő-e az, hogy az említett szempontok közül csak az egyik tekintetében az?

Amennyiben mind a két szempontot (a kölcsön futamidejét és összegét) figyelembe kell venni, és úgy kell értelmezni, hogy együttesen kell fennállniuk és azokat együttesen kell figyelembe venni, akkor azzal kapcsolatban merülnek fel kétségek, hogy a nemzeti jogszabály megköveteli-e (a Ley 5/2019 de contratos de crédito inmobiliario [ingatlanalapú hitelmegállapodások szabályozásáról szóló 5/2019. sz. törvény] 24. cikke) és a nemzeti ítélkezési gyakorlat (a Tribunal Supremo [legfelsőbb bíróság] 463/19. sz. ítélete) mind a két szempont mérlegelését.

Amennyiben mind a két feltételnek (a kölcsön futamideje és összege) együttesen kell fennállnia és azokat együttesen kell figyelembe venni, kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy miként kell elbírálni azon eseteket, amelyekben az 5/19. sz. törvény alapján a kapott tőke 3%-ának megfelelő fizetési mulasztás miatt kizárólag a kölcsön összegéhez képest következik be a súlyos nemteljesítés, a kölcsön futamidejéhez képest azonban nem valósul meg súlyos nemteljesítés az 5/19. sz. törvény 24. cikkében foglalt kizárólagos időbeli hivatkozások alapján azáltal, hogy kevesebb, mint 12 havi törlesztőrészlet megfizetése maradt el.

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).